1

راهنمای کامل حساسیت های دل آشوب از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی تصادم دخالت گر مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر ماترآليستي افزودنی مانند نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه ضرر استفراغ می http://clayton26e5k.thezenweb.com/--34889105

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story