1

فرمودند خیلیها پشت سر حرفی نزنید

News Discuss 
موضوع اصلی همه ما جنگ و دفاع از کشور بود. اینکه حضرت امام (ره) فرمودند خیلی‌ها پشت سر حرفی نزنید و بروید جنگتان را بکنید؛ خب، چشم؛ سمعاً و طاعتاً. یک پیروی کرده، بهتر توانسته است منافع خود را تحصیل کند. اروپا یا باید برای حفظ برجام هزینه بپردازد یا http://gmaldarman.parsiblog.com/Posts/14/%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%d9%86%d8%af+%d8%ae%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7+%d9%be%d8%b4%d8%aa+%d8%b3%d8%b1+%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%8a+%d9%86%d8%b2%d9%86%d9%8a%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story